Läxfrågan i relation till elevers rätt till en likvärdig utbildning. En analys av litteratur och läroplaner.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: SammanfattningSyftet är att belysa och problematisera hur man i svenska styrdokument idag och över tid ser och har sett påläxor som arbetsmetod. Vidare är syftet att med hjälp av tidigare forskning utröna huruvida argument för respe-ktive mot användning av läxor kan knytas till en diskussion om likvärdighet och elevers skilda uppväxtvillkor. Iuppsatsen behandlas särskilt läxors roll i relation till elevers rätt till en likvärdig utbildning. Uppsatsens fråge-ställning är: Hur har läxor, likvärdighet och relationen mellan hem och skola behandlats i läroplaner?Den metod som använts för att belysa uppsatsens problematik är dokumentanalys av grundsko-lans läroplaner från 196 , 1969, 1980 och 1994. Läroplanerna relateras till samtid, till varandra och till tidigareforskning.Resultatet visar att läxan har haft olika betydelse beroende på rådande samhällsförhållanden.Ideologiska idéer har påverkat styrdokumentens utformning även i fråga om läxor. Skillnad mellan styrdoku-mentens råd/riktlinjer och hur man tolkar samt praktiserar dem är relativt stor. I Lgr 6 och Lgr 80 beskrivs läxorsom en arbetsmetod, medan läxor i Lgr 69 nästintill avråds. I Lpo 94 står ingenting alls skrivet om läxor. Lärareanvänder inte alltid möjligt friutrymme.Vår förståelse har ökat för hur läxor kan användas som ett kompletterande arbetssätt till skolar-bete. Genom tidigare forskning har vi tagit del av argument för läxor som bygger på att läxläsningens effekter påelevprestation är belagda. Att effekten är större beträffande högstadie- och gymnasieelever är bra att ha i åtanke.Argument emot läxor härleds till elevers olika förutsättningar att klara av hemarbete, studiers bristfällighet, ochläxor som arbetsbelastning. Vi har fått en inblick i de olika förutsättningar elever kan ha och vad vi kan ha ibakhuvudet för att ha ett reflekterande förhållningssätt i såväl klassrummet som under utarbetandet av hemupp-gifter. Att utarbeta en läxpolicy på arbetsplatsen eller i arbetslaget tror vi kan medverka till en bättre arbetsmiljöför eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)