Utvärderingsperspektiv på en e-myndighet under utveckling

Detta är en D-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Myndigheter som levererar e-tjänster till sina användare har idag många olika modeller att utvärderas mot. Vår uppsats riktade sig mot en utvärdering och analys av några av dessa utvärderingsmodeller för e-myndigheter. Granskningen fokuserade främst på myndigheters e-tjänster och den kommunikation som sker mellan de olika intressenterna. Vi applicerade valda modeller på Försäkringskassan och utvärderade hur väl deras verksamhet stämde överens med de teoretiska definitionerna och rekommendationerna. Genom intervjuer med olika grupper fick vi en bild av Försäkringskassan som en i många avseenden utvecklad e-myndighet som dock har mycket kvar att uträtta. I de teoretiska utvärderingsmodellerna hittade vi viktiga punkter som saknades, behövde förstärkas eller förändras. Vi drog slutsatsen att de modeller vi har utvärderat inte kan användas enskilt för att heltäckande beskriva en e-myndighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)