Vad avgör när det är lämpligt att starta ett partogram? - Barmorskors uppfattningar.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Partogrammet används för att på ett enklare sätt kunna bedöma förlossningens progress och är ett väl använt dokumentationsverktyg världen över. Det uppkom på 1950-talet och dess främsta syfte är att upptäcka värksvaghet. Det saknas dock entydiga riktlinjer om hur partogrammet bör användas. Syfte: Att beskriva barnmorskors uppfattningar om vad som avgör när det är lämpligt att starta ett partogram. Metod: Studien baseras på en fenomenografisk forskningsansats där åtta intervjuer har genomförts med barnmorskor från en förlossningsenhet i Västsverige. Materialet analyserades via fenomenografisk analys i fem steg. Resultat: Tre beskrivningskategorier framkom ur analysen: ”Magkänsla och erfarenhet”, vilket användes som komplement till kriterier och riktlinjer för att starta ett partogram. ”Undvika linjär tidtabell” genom att starta partogram så sent som möjligt var ett sätt att försöka ge kvinnan tid eftersom förlossningsstarten kunde variera från kvinna till kvinna. ”Påverkas av arbetsplatsens rutiner” innefattade att det upplevdes som ett krav att starta partogrammet för att redovisa för kollegor vilka åtgärder som utförts. Att hålla sig till rutinerna var också ett sätt att undvika granskning i efterhand. Slutsats: Intervjustudien visar att det är ett betydelsefullt ansvar för barnmorskan att avgöra när ett partogram skall startas. Skillnader i uppfattningar tydliggör problematiken kring hur svårt det är att definiera och diagnosticera aktiv förlossning vilket är avgörande för att starta partogrammet vid lämplig tid. Resultatet kan tillämpas på så sätt att i framtiden låta barnmorskan vara med när riktlinjer skrivs. Vidare forskning behövs för att studera dessa uppfattningar i större skala för att kunna se ett mönster och generalisera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)