Svenska mediers rapportering om e-sport : En kvantitativ studie om nyhetsvärdering,jämställdhet och gestaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningenav e-sport ser ut i olika typer av medier. De olika typerna som valdes var dagstidning(Dagens Nyheter), kvällstidning (Aftonbladet) och public service (SVT). Dessa valdes för attse om det finns någon skillnad mellan dem. Underlaget är webbartiklar på deras respektivewebbsidor. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys där webbartiklar från 1 januari2015 till 1 december 2019 analyserats. Antalet artiklar som analyseras är totalt 196 stycken.Studien är baserad på ett flertal teorier. Nyhetsvärdering, genussystemet ochgestaltningsteorin är de mest centrala i studien. Nyhetsvärdering för att kunna analyseravarför det skrivs om vissa saker mer än andra. Genussystemet för att förklara hurjämställdheten i rapporteringen och gestaltningsteorin för att förstå på vilket sätt e-sportengestaltas.Resultatet visar att rapporteringen inte var jämställd oavsett vilken typ av medie artiklarnakom ifrån. Inom nyhetsvärderingen så kan man se att nyheter utgår framförallt frångeografisk och kulturell närhet. E-sporten gestaltades mestadels som en sport och därmakroperspektivet ofta var i fokus. En stor del av artiklarna handlade om diskussionen kringom e-sport är en riktig sport eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)