Barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om barns delaktighet i den pedagogiska miljön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att belysa hur förskollärare organiserar förskolans verksamhetför att skapa delaktighet i den pedagogiska miljön för barn som är i behov av särskiltstöd. I studien lyfter vi även de möjligheter och hinder som förskollärare kan möta iarbetet med den inkluderande och likvärdiga verksamheten på förskolan. Studiensresultat lyfter olika aspekter som gynnar arbetet kring delaktighet i den pedagogiskamiljön för barn som är i behov av särskilt stöd. Resultatet belyser att kommunikativtstöd samt en väl strukturerad och tillgänglig miljö organiserar verksamheten ochfrämjar barns delaktighet. Resultatet lyfter även vikten av de vuxnas förhållningssättsamt förmåga att möta barnen och skapa förutsättningar för dem att lyckas. De hindersom kan förekomma i arbetet kring att skapa delaktighet för barn i behov av särskiltstöd är personalens kompetens samt förskolans ekonomiska förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)