Hur begränsade öppettider hos Munksunds Pappersbruk skulle påverka åkerier i Norr- och Västerbotten

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Författare: Sofie Lundberg; [2014]

Nyckelord: kostnader; logistik; väntetider; spilltider; transport;

Sammanfattning: Munksunds Pappersbruk har ett av Sveriges äldsta renserier i drift. Av den anledningen har en projektering påbörjats för att antingen bygga ett nytt renseri eller renovera det befintliga. Om renseriet ersätts med ett nytt och effektivt renseri kommer det eventuellt vara stängt nattetid. De kontrakterade åkerierna som levererar virke till Munksunds Pappersbruk är vana att kunna leverera virke dit dygnet runt. Om renseriet skulle vara stängt nattetid förlorar åkerierna möjligheten att leverera virke dit under natten. Syftet med studien är att undersöka vilka åsikter de berörda åkerierna har angående en eventuell begränsning av öppettiderna hos Munksunds Pappersbruk. Samt undersöka vilka eventuella merkostnader som åkerierna kan få till följd av spill- och väntetider. Studien utfördes i tre steg. Först utfördes djupintervjuer med tre utvalda åkeriägare. Sedan utformades kostnadskalkyler för respektive åkeriägare. Slutligen utfördes känslighetsana-lyser på åkeriägarnas kostnadskalkyler, för att analysera hur väntetider och spilltider på-verkar transportkostnaderna. Studien visade att samtliga åkeriägare anser att begränsade öppettider påverkar åkerier negativt ur en ekonomisk synvinkel. Vidare visade studien att åkerier som har begränsad tillgång till dygnsöppna mottagningar har 2,1 procent högre kostnader till följd av spill- och väntetider. Vilket kan visa på ett samband med tidigare studier där Västerbotten har 2 till 3 procent högre transportkostnader än Norrbotten. Det antas bero på att Norrbotten har tre dygnsöppna industrier och Västerbotten har ingen, förutom skogsindustrin i Husum som ligger intill Västerbottens gräns. Slutligen visade studien att transportkostnaderna till Munksunds Pappersbruk, uppskatta-des öka med 7 procent för ett av åkerierna, om öppettiderna begränsas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)