Funktionsnedsattas upplevelser av arbete på öppna arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar upplever sin situation på sin arbetsplats samt hur de upplever arbetstillfredsställelse. Detta gjordes via en intervjustudie med sju deltagare som alla arbetar på den reguljära arbetsmarknaden samt fått olika stödformer in i anställning. Resultatet visar att informanterna är medvetna om sin särställning på arbetsplatsen. Att vara funktionsnedsatt i arbetslivet för med sig en hög grad av osäkerhet i tillvaron. Informanterna talar om en önskan om att få vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar och de likställer arbetstillfredsställelse med trygghet i arbetslivet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)