Skolsköterskans upplevelser av psykisk ohälsa hos pojkar i tonåren.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Mellan åren 2010 till 2013 tog i genomsnitt tjugoåtta ungdomar varje år sitt liv i Sverige, två tredjedelar av dessa var pojkar. I Sverige är psykisk ohälsa ett av de största folkhälsoproblemen bland barn och ungdomar.  Skolsköterskan är en viktig person för eleverna i deras skolmiljö och kan upptäcka barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Syfte: Att beskriva hur skolsköterskan upptäcker och arbetar med psykisk ohälsa hos pojkar på gymnasiet. Metod: Studien genomfördes med semi-strukturerade intervjuer och den insamlade datan analyserades enligt innebördsanalys. Resultat: Fyra innebördsteman framträdde: Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på flera olika sätt, Att skapa en förtroendefull relation till eleven underlättar samverkansarbetet, Att uppmärksamma det sammanhang som eleven befinner sig i och Att ha kunskap om skillnader mellan pojkar och flickors sätt att uttrycka psykisk ohälsa. Slutsats: Skolsköterskorna upplever att de främst upptäcker pojkar som lider av psykisk ohälsa vid det planerade hälsosamtalet. Att det är viktigt att se pojken och ge samtalet tid.  Skolsköterskorna upplever också att det finns skillnader i hur pojkar och flickor uttrycker sin oro, ångest och psykiska ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)