Influencerupplevelse och dess effekt på konsumenter genom Instagram : En studie kring svenska influencers påverkan på konsumenters köpintentioner

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens samhälle växer uppmärksamheten kring kända profiler på sociala medier i takt med att användandet av sociala medier ökar. Personer som blivit kända via sina sociala medier benämns ofta som influencers och ses som ett växande fenomen inom marknadsföring då de kan bidra till en ökad viral tillväxt för företag. För att konsumenter ska vilja köpa en produkt är det av vikt att det skapas attraktiva upplevelser kring ett varumärke. Det är därförav intresse att studera om influencers, som ett varumärke, på Instagram kan skapa upplevelser för konsumenter, som i sin tur har en påverkan på konsumenters köpintentioner av produkter och tjänster som syns i influencersinnehåll på Instagram. Syfte: Givet tidigare forskning är syftet med denna studie att studera om influencerupplevelse, eller delar av upplevelsen, på Instagram har en påverkan på konsumenters köpintentioner. Metod: En kvantitativ forskningsmetod har tillämpats i denna studie. Insamlande av data har skett genom en enkätundersökning som innefattade 200 studenter i åldrarna 19–39 år från Karlstads universitet. Data analyserades med hjälp av faktoranalys samt enkel- och multipel linjär regression. Slutsats: Den upplevelse som skapas kring influencers har i denna studie en påverkan på konsumenternas köpintentioner. Dessutom har varje del i upplevelsen på egen hand en effekt, vilket visar att de dimensioner som ingår ien influencerupplevelse inte är beroende av varandra för att påverka köpintentioner, däremot har de bäst effekt tillsammans. Marknadsföring via influencers kan därför ses som effektivt, genom att de upplevelser som en influencer skapar påverkar konsumenternas vilja att köpa produkter och tjänster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)