Utvisning på grund av brott : en analys av rättsreglerna och deras tillämpning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Magnus Hedin; [2021]

Nyckelord: utvisning; brott; rättssäkerhet;

Sammanfattning: Migrationsrättens lagstiftning har varit föremål för förändring vid ett flertal tillfällen, och reglerna gällande utvisning på grund av brott är nu under utredning. En efterfrågan av skärpning av reglerna har efterlysts politiskt, men frågan har även lyfts ett flertal gånger i media. Därtill har brottsförebyggande rådets rapport visat på en varierande grad av utvisningsbeslut. Syftet med uppsatsen har varit att utreda och analysera gällande lagstiftning om utvisning på grund av brott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, i utredningen användes rättsdogmatisk metod som omfattar lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Uppsatsen utgår från en definition av begreppet rättssäkerhet och sedan presenteras relevant historia till ämnet. Därefter undersöktes förutsättningarna för att utvisas på grund av brott och vad domstolen ska ta hänsyn till i sin bedömning. Analysen av utredningen har visat att bestämmelserna generellt sett är tillfredställande utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv med vissa tydliga brister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)