Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning:

Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit stora prisförändringar och analysera om det finns andra faktorer än ekonomiskt rationella som påverkar aktiepriserna.

Avgränsningar: Uppsatsen undersöker alla upp- och nedgångar med en residual större än 7 % för tio av totalt 22 börsnoterade fotbollsklubbar i Europa som återfinns på STOXX Football Index. Tidsperioden är 2015-04-05 till och med 2016-04-04 och vald utifrån Thomson Reuters Eikons detaljerade nyhetsbevakning. Aktieurvalet är gjort utifrån de språk författarna behärskar väl.

Metod: Historisk kvantitativ data kring aktiekursernas slutpriser har inhämtas från databasen Thomson Reuters Eikon i syfte att identifiera större procentuella upp- och nedgångarna. Därefter har en kartläggning av offentlig kvalitativ information som korrelerar med upp- respektive nedgångar systematiskt inhämtats från databasen samt kompletterats med offentlig information från fotbollsklubbarnas hemsidor, matchresultat och nyhetssidor.

Resultat: Studien visar att aktieemissioner och sportsliga resultat är de vanligaste orsakerna till de största upp- respektive nedgångarna hos fotbollsaktier. Många upp- och nedgångar kan förklaras med traditionell finansteori men förekomst av ekonomiskt icke-rationellt beteende visar ett behov av en vidareutveckling av Gordons formel med hänsyn även till sportslig utdelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)