: En observationsstudie i förskolan av barns kommunikation, samspel och regler i leken.."> : En observationsstudie i förskolan av barns kommunikation, samspel och regler i leken. uppsatser examensarbeten examensarbete examensjobb uppsats stipendier stipendium uppsatsämne uppsatsämnen">

"Men jag ska inte döda alla djuren!" : En observationsstudie i förskolan av barns kommunikation, samspel och regler i leken.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen leker med fokus på hur de kommunicerar med varandra och hur samspelet ser ut mellan barnen samt vilka regler de ger uttryck för. Frågeställningarna som formulerades är: ”Hur kommunicerar barn i leken?”, ”Hur samspelar barn i leken?” samt ”Vilka regler ger barnen uttryck för i leken?”. Metoden för insamling av material att studera var observation av barn i 3-5-årsåldern på två olika förskolor i två kommuner. Resultatet beskriver barnens interaktioner med varandra och hur de använder både verbal och icke-verbal kommunikation för att förmedla budskap. Resultatet visar även på hur barnen samarbetar med varandra, dels för att lösa problem men även för att skapa fungerande lekar. Även de regler barnen använde beskrivs och varför barnen använder sig av dessa regler tolkas. Regler visade sig vara viktigt i barnens lekar och de arbetade för att upprätthålla dem och se till att de följs. Slutligen består resultatet av beskrivningar av olika strategier barnen använde sig av för att förebygga eller lösa konflikter. Utifrån studerade material har slutsatsen dragits att barnen använder såväl verbal som icke-verbal kommunikation och att de strävar efter att förstå varandra samt kunna samspela i leken. Vidare slutsatser är även att barnen samarbetade i leken för att lösa problem, för att utforma leken samt för att förebygga konflikter. Barnen i observationerna interagerade med varandra genom att kommunicera, samspela och använda sig av regler för att skapa en fungerande och harmonisk leksituation antingen genom att anpassa sig efter varandra på lika villkor eller genom att anpassa sig efter den ena lekparten med större vilja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)