Effektivisering av måltidsprocessen inom sjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Syfte – Syftet med denna studie är att identifiera utmaningar som kan uppkomma inom måltidsprocessen på ett sjukhus, för att sedan utveckla tillvägagångssätt för hantera dessa. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats:

  1. Vilka utmaningar finns inom måltidsprocessen på ett sjukhus?

  2. Hur kan utmaningar inom måltidsprocessen på ett sjukhus hanteras?

Metod och genomförande – Ett initialt teoretiskt ramverk upprättades som har mönsteranpassats med empirin under arbetets gång. En fallstudiemetodik antogs för att undersöka måltidsprocessen och dess utmaningar på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Metoder för datainsamling bestod av intervjuer, observationer, dokumentstudier och enkätundersökning. Den insamlade empirin har sedan analyserats mot det teoretiska ramverket.

Resultat – Studien har identifierat följande utmaningar inom måltidsprocessen: variationer, bristande kommunikation, varornas specifika egenskaper och avsaknad av helhetsperspektiv. Utmaningar kopplat till variationer har sin utgångspunkt i att patienter är frånvarande under måltidstillfället på grund av undersökningar eller operationer. För att hantera utmaningen med både variationerna och varornas specifika egenskaper har nya tillvägagångssätt vid nedkylning av måltider föreslagits. För att hantera utmaningen med bristande kommunikation har en samordningsfunktion presenterats som förenklar styrning och planering vid sjukvårdsavdelningarna. Slutligen för att hantera utmaningen med avsaknad av helhetsperspektiv bör nya synsätt antas kopplade till Lean och processorientering vid avdelningen för hjärtsjuka.

Implikationer – Studien har fastställt ett antal utmaningar inom måltids- processen. Vid effektivisering av en måltidsprocess är det dock viktigt för varje enskild verksamhet att utvärdera vilka utmaningar som är mest kritiska för deras situation. Genom att införa förbättringarna kan kostnadsbesparingar uppnås i form av reducerat svinn och effektivare resurshantering.

Begränsningar – Då fallstudien endast behandlar måltidsprocessen på Länssjukhuset Ryhov är den av enskild karaktär. Det hade eventuellt varit intressant med en studie som involverar ett flertal sjukhus för att på så sätt finna ytterligare utmaningar men även verifiera studiens resultat. Tyngdpunkten av denna studie har legat på aktiviteter kring måltidsprocessen. Om studien istället hade antagit ett tydligare patientfokus skulle ett bredare perspektiv skapas med fler infallsvinklar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)