Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering och dess inverkan på patientsäkerhet : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: För att säkerställa säker och kontinuerlig vård är det väsentligt att kommunikation och samverkan mellan sjukvårdspersonal fungerar. Exempel på sådan samverkan kan äga rum vid överrapportering mellan två sjuksköterskor under skiftbyte, vilket innebär att sjuksköterskor delger varandra väsentlig patientinformation. Informationsöverföring är ett särskilt utsatt riskområde i vården och ett kritiskt moment för att uppnå god patientsäkerhet. Det finns olika typer av överrapportering, det går även att anpassa överrapporteringen med olika modeller och verktyg. God kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap i omvårdnadsarbetet.  Syfte: Studiens syfte är att belysa grundutbildade sjuksköterskors upplevelser av överrapportering och dess inverkan på patientsäkerheten.  Metod: Litteraturstudien baserades på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som sedan utgjorde studiens resultat. Artiklarna inhämtades från två olika databaser, med inriktning på omvårdnad. Artiklarna kvalitetsgranskades med SBU:s granskningsmall som underlag. Data analyserades i fem steg som tog isär artiklarnas helhet till delar. Slutligen bildade delarna en ny helhet. Resultat: Utifrån analysen kunde två teman identifieras och utifrån dem kunde tio tillhörande underkategorier formas. De två temana var Bygga en gemensam patientbild och Överrapportering.  Konklusion: Överrapportering är en mångsidig process. Sjuksköterskor beskrev många upplevda faktorer som kunde påverka kvalitén på överrapporteringen och därmed hur överrapporteringen påverkade patientsäkerheten. Sjuksköterskor upplevde att en fullgod överrapportering hade positiv inverkan på patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)