Tjänstedesign i den digitala, cirkulära ekonomin : Preliminära designprinciper till en framtida digital plattform för begagnade vitvaror

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

Sammanfattning: I ett försök att minska klimatavtrycken och samtidigt påskynda den digitala industrialiseringen, deklarerade den Europeiska unionen (EU) år 2014 att dess medlemsländer skulle frångå den linjära ekonomin och ersätta den med en cirkulärekonomisk modell. Sedan övergången inträffade, har den nya modellen blivit en så pass stor succé enligt EU själva att transformationen blivit ostoppbar. Dessa framgångar har således bildat ringar på vattnet och idag vill allt fler bolag och entreprenörer finna en väg in i denna moderna ekonomi. Ett av dessa bolag är Tricircular AB, vars vision är att förändra handeln med vitvaror genom att höja vitvarornas värdeskapande livslängd genom effektivare återanvändning. Denna cirkulärekonomiska tjänst är tänkt att företrädesvis ske på en digital plattform där vitvarureparatörer och kunder som efterfrågar vitvaror ska kunna mötas och paras samman utefter behov.På uppdrag av Tricircular AB, har detta arbete tagit fram preliminära designprinciper gällande det framtida designarbete som är tänkt att forma Tricircular AB:s digitala tjänsteplattform. Genom semistrukturerade intervjuer med potentiella klienter i form av reparatörer och fastighetsägare, har kunskap inhämtats om upplevelser och attityder rörande deras arbetssituation, digitaliseringens påverkan samt arbetsplatsens miljöarbete. Utifrån deras svar har två tematiska analyser gjorts vars underliggande teman har sammanställts och skalats ner till fyra lättförstådda designprinciper formade utefter ett människocentrerat designperspektiv. Resultatet av designprinciperna indikerar att det framtida designarbetet bör arbeta för att forma en tjänst som prioriterar personlig frihet, anpassad effektivisering, tilltro samt transparens. Vidare har designprincipernas allmänna karaktär diskuterats, flexibiliteten i intervjudeltagarnas nuvarande arbetssituation har ifrågasatts och huruvida grönmålning är ett reellt problem som kan lösas genom design.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)