En match för livet : Att beskriva patienters upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folkhälsosjukdom som har ökat markant i världen. Kroppen har svårt för att reglera och hålla sockerhalten i blodet vid diabetes typ 2. En behandling kan vara livsstilsförändring i form av ökad fysisk aktivitet samt ändrade matvanor. Livsstilsförändringar bidrar till en bättre hälsa och diabeteskomplikationer minskas. Studien fokuserar på livsstilsförändringar relaterat till fysisk aktivitet och kost. Hälsofrämjande omvårdnad kan användas för att stärka patientens möjlighet till att uppnå en god egenvård vid diabetes typ 2. Sjuksköterskan ska få en förståelse hur patienten upplever livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.  Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Metod:Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie. Den baserades på 9 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysen genomfördes av inspiration från Graneheim och Lundman, en beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå. Resultat: Det framkom i föreliggande studie två kategorier och en underkategori; stöd och utmaningar i sociala relationer, upplevelser av att hitta motivation och en ny mening med livet. De sociala relationerna kunde bidra med både positiv och negativ inverkan vid genomförandet av livsstilsförändringar. Motivationen sågs som den avgörande faktorn vid genomförandet och kunde bidra till en positiv eller negativ effekt. Negativ motivation var ett stort hinder vid genomförandet och den positiva motivationen kunde resultera med en ny mening med livet. Slutsats: I föreliggande studie framkom det att genomförandet av livsstilsförändringar var utmanande och många reagerade olika. Trots svårigheterna att upprätthålla förändringarna upplevde patienterna välbefinnande. Patienten är i behov av en personcentrerad omvårdnad för att kunna hitta motivation för att finna sin egen väg till hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)