EFFEKTIVISERING AV INKÖPSPROCESSEN VID KUNDORDERDRIVEN TILLVERKNING

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Författare: Casandra Frejd; Caroline Gustafsson; [2014]

Nyckelord: Purchase; Inköp;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte- Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar som finns inom inköpsprocessen i företag med en kundorderdriven tillverkning och hur dessa utmaningar kan hanteras för att uppnå ökad effektivitet.

Metod och genomförande – För att uppfylla syftet har en fallstudie på Lidan Marine i Lidköping utförts. Genom observationer och intervjuer på fallföretaget har empiri samlats in för att parallellt analyserats med studiens teoretiska ramverk. Utifrån en analys har sedan studiens resultat utformats.

Bakgrund – Ett företag med en kundorderdriven tillverkning kännetecknas av otillgängliga buffertar och lager som kan fånga upp variationer och brister i materialflödet. Detta medför i sin tur en rad utmaningar för en inköpsprocess eftersom det är den process som tar beslut om hur materialflödet styrs.

Resultat – Utifrån insamlad empiri och litteratur har fem utmaningar identifierats. Dessa utmaningar återfinns genom hela inköpsprocessen och intensifieras i och med avsaknaden av buffertar. De identifierade utmaningarna är; bristande kommunikation, optimistisk tidsbedömning, otydlig arbetsprocess, tidspress och otydlig inköpsplanering. I resultatet presenteras även tillvägagångssätt för att hantera utmaningarna för att på så sätt uppnå ökad effektivitet och i sin tur, ökad framgång för företag med en kundorderdriven tillverkning.

Slutsatser – Författarna anser att grunden till fallföretagets utmaningar är avsaknaden av ett helhetsperspektiv. Genom att erhålla ett helhetsperspektiv kan medarbetarna se hur alla företagets processer hänger samman. Vilket i sin tur skulle leda till en ökad förståelse för olika tillvägagångssätt för att hantera processers aktiviteter och hur dessa påverkar företaget som helhet.

Implikationer – De identifierade utmaningarna är endast framtagna ur ett inköpsprocessperspektiv i ett företag med en kundorderdriven tillverkning. Studien fokuserar på ett utvalt fallföretag och det kan således finnas andra utmaningar som måste undersökas på andra företag. Dock måste företaget erhålla ett helhetsperspektiv innan åtgärder kan vidtas.

Nyckelord – kundorderpunkt, inköpsprocess, supply chain management, effektiv, process

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)