Naturlig eller förgiftad kropp. En innehållsanalys av vad bloggar skriver om hormonella preventivmedel

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnor i åldersgruppen 20 till 24 år är de som använder hormonbaseradepreventivmedel i störst utsträckning. Kvinnor slutade med p-piller på grund avrädsla, mentala biverkningar och viktökning. Preventivmetoder finns i form avkombinerad hormonell antikonception, gestagena metoder, hormonspiral,kopparspiral, barriärmetoder, naturliga icke hormonella metoder och postkoitalantikonception. Det finns tre huvudområden som har betydelse förbarnmorskans arbete; sexuell och reproduktiv hälsa, forskning, utveckling ochutbildning samt ledning och organisation. Barnmorskan ska kunna tillämpakunskaper om preventivmedel och dess användning. Blogg är en förkortning avwebblogg den innehåller skriftliga inlägg av personlig karaktär. Internet användsofta som informationskälla av svenska kvinnor bland för att söka fakta omgraviditet och förlossning.Syfte: Beskriva vad kvinnor i fertil ålder skriver om hormonella preventivmedel ibloggar.Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. Analysen utfördes på16 svenska bloggar, 19 blogginlägg valdes ut som granskades och bearbetades.Resultat:I studiens resultat framkom fyra kategorier; Sexuella och reproduktivarättigheter är i fokus på bloggarna, Barnmorskans och kvinnors kunskap ompreventivmetoder ställs mot varandra i bloggarna, Många olika åsikter omhormonella preventivmedel skrivs i bloggar, Beskrivning om hur hälsanpåverkas av hormonella preventivmetoder varier på bloggar samt niounderkategorier. I resultatet framkom åsikter om att preventivmedel ger kvinnanen möjlighet till sexualitet och kontroll över sin kropp. Barnmorskans roll ochSlutsats:makt ifrågasattes vid preventivmedelsrådgivning. Det framkom åsikter om attdet var onaturligt att använda hormonella preventivmedel. En del kvinnor ibloggarna mådde bättre fysiskt och psykiskt av att använda hormonellapreventivmedel medan andra mådde bättre utan. Rädsla för biverkningar var enanledning till att sluta med hormonella preventivmedel.Kvinnors rädsla för hormonella preventivmedel framkom i bloggarna då kvinnorbeskrev negativa erfarenheter av dem, dock beskrevs även positiva erfarenheter.Det framkom en misstro till barnmorskans preventivmedelsrådgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)