Rättegångskostnader och rätten till en rättvis rättegång inom förvaltningsprocessen En tillämpning av 2 kap 11 § andra stycket RF som grund för kostnadsersättning i ett förvaltningsmål

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Inom förvaltningsprocessen är huvudregeln att vardera parten står sina egna rättegångskostnader, oavsett målets utgång. I denna uppsats behandlas frågan om vad anges i Högsta domstolen praxis om ersättning för rättegångskostnader med stöd i rätten till en rättvis rättegång enligt 2 kap. 11 § RF, analogivis bör göras gällande även vid förvaltningsdomstolarna. För att en rättslig lösning ska kunna tillämpas analogivis krävs det dock att förhållandena är likartade. Detta undersöks i uppsatsen: om förhållanden inom förvaltningsprocess kan anses likartade dem i de avgöranden där Högsta domstolen medgett kostnadsersättning med stöd i 2 kap. 11 § RF.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)