"Vi förstår ju förebyggandet av konflikter men det kan ju fortfarande ske" : En kvalitativ studie om nyutexaminerade mellanstadielärare och deras upplevelser i relation till konflikthantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka nyutexaminerade lärares upplevelser gällandekonflikthantering i relation till resurser, utmaningar och behov.Studien behandlar frågor kopplat till vilka resurser nyutexaminerade lärare upplever att de fått med sig från lärarutbildningen samt arbetsplatsen, vilka utmaningar de upplever samt vilka behov de nyutexaminerade upplever sig ha. Alla frågor är i relation till konflikthantering. Frågorna besvaras genom semistrukturerade intervjuer där fem respondenter deltar. I analysen av den insamlade empirin tillämpas en kvalitativ innehållsanalys utifrån Richard Cohens konfliktpyramid (1995; 2005, s. 35) som också används som teoretisk utgångspunkt. Studiens resultat förstås utifrån konfliktpyramiden och dess nivåer vilka är: (i) Förebygga, (ii) Hantera, (iii) Hjälp och (iv) Stopp. Resultat visaratt majoriteten av respondenterna upplever att lärarutbildningen brister när det kommer till att bidra med kunskap och resurser i konflikthantering. Fortsättningsvis pekar resultat på att respondenterna upplever att ingen utbildning i konflikthantering ges via arbetsplatsen, dock upplevs kollegorna på arbetsplatsen vara en resurs i sig. Vidare påvisar resultat att alla respondenter upplever utmaningar i relation till konflikthantering. Specifikt poängterar respondenterna utmaningar i anslutning till medling av konflikter. Ytterligare en utmaning gällande konflikthantering som respondenterna nämner är att välja lämpliga konsekvenser till olika typer av konflikter. Avslutningsvis tyder resultat på att alla respondenter upplever ett behov av stöd, dels från lärarutbildningen, dels från arbetsplatsen. Stödet som efterfrågas skiljer sig till viss del åt. Respondenterna önskar från lärarutbildnigen stöd i form av kurser och diskussioner av fallbeskrivningar. Slutsatsen är att konflikter är ett vardagligt fenomen i skolans värld och att det finns en komplexitet i relation till konflikthantering som nyutexaminerad lärare. Vidare innebär framgångsrik konflikthantering att arbeta på flera olika nivåer samtidigt där störst vikt kan tänkas ligga på det förebyggande arbetet. Erfarna lärare anses vara en viktig resurs för nyutexaminerade lärare i arbetet med konflikthantering och det finns en relevans i att lyssna till lärarstudenter och nyutexaminerade lärares behov i relation till konflikthantering för att förbereda dem inför dagens skola. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)