Aktiebolagets ansvar för efterbehandling av förorenade områden enligt 10 kapitlet Miljöbalken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Christoffer Lindblad; [1999]

Nyckelord: Miljörätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar frågan om aktiebolagets ansvar för förorenade områden enligt 10 kapitlet miljöbalken (SFS 1998:808). Reglerna är inte till någon del skrivna med aktiebolaget som utgångspunkt, vilket bl a förklarar varför lagstiftaren utan att ta hänsyn till den aktiebolagsrättsliga problematiken valt begrepp som ''verksamhetsutövare'' och ''markägare'' . I uppsatsen appliceras reglerna i 10 kapitlet på företagsformen, ''aktiebolag''. Problematiken kring när det finns flera verksamhetsutövare eller markägare uppmärksammas, liksom de fall när ansvaret ska fördelas mellan nuvarande och tidigare aktiebolag. Övergångsreglerna till bestämmelserna om efterbehandlingsansvar för verksamhetsutövare har givits en långtgående retroaktiv verkan. Denna fråga behandlas i kapitel 4. Ett aktiebolag riskerar att bli ansvarigt för såväl nuvarande som redan tidigare överlåtna verksamheter, om dessa varit i drift sedan 1969. Vidare behandlas konsekvenserna av att ansvaret för efterbehandling fördelats civilrättsligt mellan olika parter. Reglerna i 10 kapitlet är s k offentligrättslig lagstiftning, d v s det är det allmänna som ställer krav på efterbehandling mot aktiebolaget. Den civilrättsliga ansvarsfördelningen är således irrelevant för tillsynsmyndigheternas möjligheter att göra aktiebolaget ansvarigt, även om fördelningen i slutändan självfallet har stor betydelse för parterna. Slutligen analyseras frågan om vem som egentligen är rätt adressat för kraven på efterbehandling. Kan exempelvis ett moderbolag bli ansvarigt för ett dotterbolags föroreningar? Utgångspunkten enligt svensk rätt torde vara ABL 1:1, st. 1, där det stadgas att en aktieägare inte personligen ansvarar för aktiebolagets förpliktelser. I uppsatsen dras slutsatsen att det i princip endast är just aktiebolaget som kan göras ansvarigt. Varken moderbolag, andra stora aktieägare eller långivare löper någon risk att bli tvungna att bära ett betalningsansvar för aktiebolagets saneringskostnader. Rättsläget är emellertid oklart. För det första tycks regeringen ha för avsikt att införa regler om ansvarsgenombrott på det här området. För det andra har frågan om rätt adressat ännu inte prövats av de nyinrättade miljödomstolarna. Läsare uppmanas därför att noggrant följa utvecklingen på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)