Förskoleklassens kartläggningsmaterial, en möjlighet för alla elever?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv, synliggöra och förstå förskollärares perspektiv på den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass. Studiens utgångspunkt har varit att synliggöra förskollärarnas tankar och erfarenheter om den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass. Utifrån forskningsfrågorna kunde olika semistrukturerade intervjufrågor formuleras som handlade om hur förskollärarna bearbetar de olika delarna av kartläggningen och vad som fungerar bra och mindre bra. Det sociokulturella perspektivet har varit centralt i analysen av materialet eftersom i reduceringen av materialet har centrala begrepp från det sociokulturella perspektivet varit i fokus. Som metod i reduceringen har färgkodning används för att få fram det som har varit aktuellt i denna studie.  Resultatet visar att förskollärarna gjorde största delen av kartläggningen inom tidsfristen som Skolverket har satt, det visar också att det fanns brister i bedömningen, i hur förskollärarna bearbetade resultatet som har kommit fram av kartläggningen. Det framkom också att arbetet av kartläggningen varierar från skola till skola, några förskollärare beskrev att de hade ett bra stöd från en specialpedagog medan några andra inte hade det. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)