Digital informationssökning och källkritik

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att få kunskap om hur lärare i årskurserna 1–3 definierar informationssökning och källkritik samt hur de arbetar med dessa två begrepp i svenskämnet. Vi valde att fokusera på den informationssökning och källkritik som sker via digitala medier. Studiens teoretiska utgångspunkt var det sociokulturella perspektivet men även förhållningssättet media- and information literacy (MIL). För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod med fyra semistrukturerade intervjuer. Resultaten av studien visar att de intervjuade lärarna definierar källkritik som förmågan att värdera och kritisk granska information. Gällande informationssökning definierar samtliga lärare detta begrepp som sökprocesser där eleverna inhämtar ny information via digitala medier. Våra frågeställningar inriktar sig på svenskämnet, däremot visar resultatet på att undervisningen gällande den digitala informationssökningen och källkritiken i årskurserna 1–3 sker ämnesövergripande och inte isolerat i svenskämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)