"Lärare har en tendens att göra NO tråkigt" - upplevelser av elevinflytande i NO-undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Emma Braunstein; Desirée Kolling; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka lärares och elevers upplevelser av informellt elevinflytande i NO-undervisningen. Vi ville också undersöka om elever upplevde att elevinflytande skulle kunna förändra deras inställning till NO-undervisningen. Detta har vi gjort genom att studera litteratur inom området och genom att genomföra intervjuer med NO-lärare och elever på grundskolans senare del.

I arbetet har vi kommit fram till att elever vill ha mer inflytande i den NO-undervisning där deras inflytande är begränsat. De menar att NO-undervisningen blir mer intressant och varierad med ett ökat elevinflytande. Med utgångspunkt från detta hävdar vi att NO-lärare måste överväga att införa elevinflytande i undervisningen. På så sätt kan ungdomars intresse för naturvetenskap förhoppningsvis öka, och utbildningar inom naturvetenskap kommer genom detta att bli mer attraktiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)