Yrkesprofessionell handledning i socialt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Sammanfattning:

Det övergripande syftet är att beskriva betydelsen av yrkesprofessionell handledning i socialt arbete. Syften preciseras utifrån tre frågeställningar; att beskriva och skapa förståelse för hur socialarbetare upplever yrkesprofessionell handledning, att beskriva och skapa förståelse för hur socialarbetare upplever handledarens roll, och att beskriva och skapa förståelse för varför grupphandledning upplevs som en viktig del i den yrkesprofessionella handledningen. För att söka svar tillämpades halvstrukturerade intervjuer i samtal med socialarbetarna. Analysmetoden är inspirerad av grundad teori. I analysprocessen tolkades det empiriska materialet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.

Resultatet visar att yrkesprofessionell handledning ger möjlighet till reflektion, vilket är utvecklande för socialarbetares kompetens i arbetet i med klienterna. Med kompetens följer ett bättre självförtroende och ökat välbefinnande. Handledaren har ett stort ansvar i hur yrkesprofessionell handledning upplevs av socialarbetarna. Professionalism och ett respektfullt bemötande efterfrågas. I grupphandledning drar kollegorna nytta av varandras erfarenheter, något som upplevs värdefullt. 

Slutsatsen är att yrkesprofessionell handledning upplevs positiv och är nödvändig då den bidrar till reflektion och kompetensutveckling. På så vis ger det en ökad professionalitetet i arbetet. Handledaren fyller en viktig funktion, en förutsättning är att handledaren har rätt kompetens. Grupphandledning upplevs som en viktig del om kollegorna är samspelta och trygga med varandra. Ett väsentligt kunskapsutbyte kan då ske. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)