Vittneskonfrontationer och weapon focus effect: inverkan på vittnens korrekthet och konfidens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Vittnens minne från brottstillfällen påverkas av en mängd variabler vilka kan inverka vid en vittneskonfrontation. I studien undersöktes effekten av vapens förekomst vid en simulerad brottssituation, vilket testades i en vittneskonfrontation enligt Rikspolisstyrelsens rekommendationer. Huvudsyftet var att pröva huruvida ett vapen har en effekt på vittnens hågkomst av ett ansikte (weapon focus effect). Inga egentliga resultat påträffades. Emellertid observerades en könsskillnad gällande deltagarnas konfidens relaterat till deras beslut. Kvinnorna i studien var mer konfidenta då de pekade ut en person av samma kön. En högre konfidens hade också ett samband med en högre korrekthet för den aktuella gruppen. Studier med fler deltagare skulle med större säkerhet kunna avgöra om vapen påverkar vittnens beslut vid konfrontationer samt vad konfidensresultaten beror på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)