Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap.  Syfte:  Att belysa faktorer som påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamsamverkan under de två första yrkesverksamma åren  Metod: Litteraturstudie utförd enligt niostegsmodellen konstruerad av Polit & Beck (2016). Tolv artiklar har använts till resultatet efter systematisk sökning i databaserna CINAHL och PubMed, samt kvalitetsgranskning enligt Polit & Beck (2016).  Resultat: De genomgångna artiklarna belyser den nyutexaminerade sjuksköterskan i relation till de faktorer som påverkar ledarskap och teamarbete. Fyra teman framkommer efter granskning; tillit, kommunikation, handledning & stöd, samt självförtroende.  Slutsats: Som nyutexaminerad sjuksköterska är det ett återkommande tema att positionen som ledare inom omvårdnadsarbetet och betydelsen av teamarbete inte nog väl blivit förberedd eller uppmärksammats. Livserfarenhet, ett öppet och stödjande arbetsklimat, i kombination med stöd och medvetenhet är av betydelse för att övergången ska lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)