Offentliga inköp - en drivkraft för hållbar utveckling? : En studie om mål, styrning, utmaningar och möjligheter med hållbar upphandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Sammanfattning: Den eviga jakten på konstant tillväxt har lett in människan i ett tillstånd där den värld vi lever i idag inte kan betraktas som hållbar. De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 har pekat ut inriktningen för den hållbara utvecklingen och här kommer inköpen att spela en avgörande roll för framtiden.Den här studien behandlar mål, styrning, utmaningar och möjligheter och syftar till att verka inspirationsspridande och bidra till utvecklingen av hållbar upphandling. Genom att ha granskat strategiskt styrande dokument med inriktning på hållbarhet- och upphandlingsfrågor. Samt genom utförda kvalitativa semistrukturerade intervjuer med upphandlare och strateger återges ett perspektiv om hållbar upphandling från sju offentliga organisationer.Studien visar att målformuleringen och styrningen för att genomföra upphandlingar är av varierande art med en fokusering och en strävan mot att möta målen i Agenda 2030. Mål- och fokusområden inom hållbarhet och upphandling hanteras på en lokal nivå med skiftande förutsättningar och implementeringsmöjligheter. Trots detta finns det ett flertal gemensamma utmaningar och möjligheter som är återkommande. 85% av organisationerna upplever de största utmaningarna i resursbrist, otydliga riktlinjer och en osäkerhet inför vad marknaden kan leverera. Som ett stöd i arbetet finns nationella riktlinjer och kriterier, vilka många gånger anses otydliga och därmed bör vara föremål för vidareutveckling. 100% av deltagarna bedömer att samordning och samarbeten är effektiva lösningar för att möta utmaningar inom hållbar upphandling.Analys och diskussion av studien tydliggör behov, utmaningar och lösningar samt vilka effekter det här för med sig. Det finns en överhängande risk för ett underskott i arbetet med hållbar upphandling då målbilderna inte har stöd i lagstiftning och organisationerna styrs av interna och externa riktlinjer. En viktig slutsats från studien är att det är vitalt att det finns en genomgående tydlighet för att genomföra och för att fortsätta utveckla hållbar upphandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)