När våld och vänskap möts

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Författare: Linda Hjort Titel: När våld och vänskap möts Kurs: SOCK04, Examensarbete i Kriminologi: Sociologi på kandidatnivå, 15 HP Handledare: Agneta Mallén Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet är att undersöka upplevelser av utsatthet av våld som barn och ung i vänskapsrelationer samt upplevelser av tillgängligt stöd i nuvarande vänskapsrelationer. Flera aspekter av stöd innefattas i undersökningen: emotionellt, informationsinriktat, handgripligt och kärleksfullt stöd, samt förekomsten av positiva sociala interaktioner. Studien använder en kvantitativ ansats med explorativ karaktär. Studiens data utgörs av 208 enkätsvar från en egenkonstruerad enkät. Uppsatsen utgår från tidigare forskning om vänskaps- och syskonvåld, forskning om utsagor om våld bland barn och unga, undersökningar om gränsdragningar kring våldsutsatthet och forskning om sociala problem för män och kvinnor. Uppsatsen utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och grundar sig i teorierna ”det idealiska offret” och ”det motspänstiga offret”. Undersökningens resultat visar inget samband mellan upplevt tillgängligt stöd i nuvarande vänskapsrelationer och utsatthet för våld som barn och ung i vänskapsrelationer. Resultatet går emot tidigare forskning av vänskapsvåld, då det inte visar på negativa följder av våldsutsatthet. Detta kan bero på en normalisering av våld som påverkar upplevelserna av utsatthet och det upplevda stödet. Normaliserande av våld kan även antyda en motvilja att identifiera sig som ett offer. Äldre människor upplever ett lägre tillgängligt stöd i vänskapsrelationer än yngre människor gör, som förklaras med att vänskapsrelationer hos yngre människor är mer konstanta. Inget samband fanns mellan kön och upplevt tillgängligt stöd i vänskapsrelationer, vilket går emot tidigare forskning som visar att män har mindre stöd och svagare sociala nätverk än kvinnor. Män är mer utsatta för våld än kvinnor är och en ung ålder vid första erfarenhet av psykiskt våld bidrar till en högre våldsutsatthet. Att kvinnor upplever sig mindre utsatta för våld behöver dock inte innebära att de faktiskt är det, utan kan antyda en motspänstighet gentemot att identifiera sig som offer. Nyckelord: vänskapsvåld, peer violence, barn och unga, offerskap, stöd

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)