Effekten av handledning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med specialpedagoger och pedagoger.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver handledning i förskolan samt hur specialpedagogen och pedagogerna beskriver vilka effekter handledning kan ge. För att besvara syftet kom vi fram till följande frågeställningar, hur kan specialpedagogens yrkesroll se ut i förskolan, hur beskriver specialpedagogen och pedagogerna handledning i förskolan samt beskriver specialpedagogen och pedagogerna att någon förändring skett i lärmiljön efter handledningen, i så fall vilken. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats och metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt fokusgruppintervjuer. I studien har två specialpedagoger som arbetar mot förskolan samt tre arbetslag som får handledning av specialpedagog intervjuats. Som stöd i analysen av resultatet har de specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och relationella perspektivet, använts. Resultatet som har framkommit är att specialpedagogerna har olika arbetssätt och arbetar med handledning på olika sätt. I reflektion med arbetslagen upplever specialpedagogerna effekten av handledningen. Alla arbetslagen beskriver förändring i lärmiljön efter handledningen med specialpedagogen. Samtliga arbetslag beskriver handledning som något positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)