Attityder till cannabis – Intervjuer med unga vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka en grupp unga vuxnas attityder till cannabis. Att undersöka och förstå attityder till cannabis är värdefullt för att effektivisera strategier att bemöta olika problem menar experter. Studien ämnar undersöka deltagarnas uppfattning om cannabis, deltagarnas uppfattning om olika lagstiftningars betydelse i relation till cannabis samt deltagarnas uppfattning om omgivningens attityder till cannabis. I Sverige är det främst unga killar/men i åldern 16-29 som använder cannabis och uppskattningsvis är det omkring 9 procent. Den valda metoden var kvalitativ ansats med en fokusgrupp som bestod av fem unga vuxna killar i åldern 20-25. Ur fokusgruppen framkom det att erfarenhet, media, samhälle och olika lagstiftningar är några av de viktiga faktorer som har en direkt koppling till attityderna till cannabis. Tidigare forskning påvisar dessa samband men denna korrelation kan även bero på många andra bakomliggande komplexa förklaringar och faktorer vad det gäller attityder till cannabis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)