Äldre människors upplevelser av ensamhet : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Antalet äldre människor i Sverige ökar. Ensamhet förekommer främst hos äldre och påverkar deras livskvalité. Det är viktigt att ha kunskap om äldre människors upplevelser av ensamhet för att kunna främja hälsa och välbefinnande. Syftet med denna studie är att belysa äldre människors upplevelser av ensamhet.

En kvalitativ analysmetod vilket består av tre faser helhet-delar-helhet användes för att analysera data och datainsamling skedde genom intervjuer med nio äldre människor över 65 år. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Ur analysen framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier bildades.

Resultatet visade att när respondenterna förlorade sin partner blev upplevelsen av ensamhet påtaglig. Familj, vänner och sociala aktiviteter kunde förebygga eller minska äldre människors känsla av ensamhet. Att känna sig självständig och kravlös var en positiv upplevelse av ensamhet. Det fanns en rädsla hos respondenterna att bli lämnad ensam om de skulle bli sjuka. Det var viktigt för äldre människor att bli respekterade som unika människor och att känna gemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)