En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. Bakgrund: Globala utmaningar och förändrade förutsättningar har lett till att begreppet hållbar utveckling har fått en allt större betydelse och genomslag i samhällsdebatten och till att fler företag idag arbetar aktivt med hållbarhet. För att bidra till en förändring och säkerställa en hållbar framtid utformades år 2015 Agenda 2030. För att en hållbar utveckling skall kunna uppnås bör samtliga företag i näringslivet ta ett gemensamt ansvar men enligt Regeringen (2020) har framför allt den svenska livsmedelsindustrin stor potential i att verkliggöra såväl miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För att bidra till den förändring som krävs är det även av avgörande betydelse för företag att se över sin affärsmodell. Frågeställning: Hur arbetar företag med att integrera hållbarhet i affärsmodellen samtidigt som de upprätthåller en värdeskapande verksamhet? Syfte: Syftet med studien är att beskriva de utmaningar företag står inför med att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Vidare är syftet att öka förståelsen hur värdeskapande och hållbarhet kan kombineras genom att utveckla ett teoretiskt ramverk. Teoretisk referensram: I teorikapitlet presenteras teorier om hållbarhet, affärsmodell och resurser. Utifrån den teoretiska referensramen utvecklades en analysmodell för att underlätta analysen av det empiriska materialet. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och tillämpar en abduktiv ansats. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med nio respondenter från företag inom livsmedelsindustrin. Data har även samlats in från de valda företagens årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och hemsidor. Valet av företag har baserats på Sustainable brand index officiella rapport från 2019 inom kategorin “Food and beverage”. Resultat: Studien visar att integrering av hållbarhet i affärsmodellen är ett pågående arbete som behöver utföras med ett långsiktigt perspektiv och ett holistiskt synsätt för att upprätthålla en värdeskapande verksamhet. Det framkom även att företag kan skapa värde genom att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till konsumenter. Utmaningar som finns med att integrera hållbarhet i affärsmodellen mynnar ofta ut i målkonflikter och för att hantera konflikterna behöver företag balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)