Gapet mellan revisionsbyråernas förväntan och nyutexaminerade ekonomers syn på erhållen kompetens från ekonomiutbildning på kandidatnivå : En undersökning av det potentiella gapet mellan erhållen kompetens i ekonomutbildningen i jämförelse med vad som för

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: The Big Four anses, likt tidigare år, vara en bland de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige vilket indikerar att det fortfarande är av stort intresse att arbeta med revision. Att arbeta med revision innebär att alla anställda arbetar tillsammans, och en revisor kan ses som en länk mellan det företag som de reviderar och företagets intressenter. Titeln auktoriserad revisor är skyddad och kräver dels en teoretisk- och en praktisk utbildning som ges från en ekonomiutbildning samt teoretisk och praktisk erfarenhet på en revisionsbyrå. Tidigare forskning har belyst problematiken mellan olika uppfattningar kring förväntningar från revisionsbyråer och nyutexaminerade ekonomers kompetens. Problemformulering: Vilket gap existerar mellan revisionsbyråers förväntningar och nyutexaminerade ekonomers erhållna kompetens, ställt mot den kompetensen som erhållits från en ekonomiutbildning på kandidatnivå? Syfte: Studien syftar i att utforska hur väl förbereda nyutexaminerade ekonomer är utifrån revisionsbyråernas förväntningar på deras kompetens. Samt om det finns en eventuell avsaknad på den förväntade kompetensen ställt mot akademins utbildning, genom att undersöka om den kompetens som nyutexaminerade ekonomer erhållit från sin utbildning överensstämmer med vad medlemmar i redovisningskollegiet anser att de ska ha erhållit vid examen. Metod: I studien har en kvalitativ metod använts och det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. De intervjuade informanterna representerar tre olika grupper: rekryteringsansvariga, revisorsassistenter samt medlemmar i ett redovisningskollegie på en högskola. Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det finns en förväntan på att de nyutexaminerade ekonomerna ska besitta grundläggande redovisningskunskaper samt att det finns en klyfta mellan vilka färdigheter som ska erhållits vid examination från en ekonomiutbildning på kandidatnivå och vilka som därefter uppnås på revisionsbyråerna. Detta leder fram till att en förändring måste ske, antingen av utbildningsplanen eller av innehållet i utbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)