Gymnastik med musik : En studie om musikens inverkan på aktiviteten under en skolidrottslektion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Gustav Persson; Martin Andersson; [2011]

Nyckelord: musik; idrott; gymnastik; skola; aktivitet; steg;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte och frågeställningar

Syftet med vår studie är att undersöka ifall elevernas aktivitet och emotionella status påverkas av bakgrundsmusik under en lektion i idrott och hälsa.

Frågeställningar:

  • Hur påverkas aktiviteten, mätt med pulsband och stegräknare, av bakgrundsmusik på en lektion i idrott och hälsa?
  • På vilka sätt ändrar bakgrundsmusiken elevernas känslor och uppfattningar till lektionen?

Metod

Vi har utfört en experimentell studie på tre olika klasser som går sista år på gymnasiet. Dessa delades sedan upp i två grupper, grupp A (började med lektionen utan musik) och grupp B (började med lektionen med musik). Vi utformade en lektion med mycket fri rörelse och genomförde samma lektion med alla tre klasser vid två olika tillfällen med skillnaden att vid ena tillfället använde vi oss av bakgrundsmusik och vid andra tillfället ingen musik alls. Under lektionerna mättes testdeltagarnas aktivitet, med stegräknare och pulsband/klocka, och efter lektionerna fick testdeltagarna fylla i en kort enkät angående deras känslor och uppfattning till lektionen. Dessa beskrivs som emotionella uppfattningar.   

 

Resultat

Testdeltagarna hade en signifikant skillnad mellan lektionen med musik jämfört med den utan musik sett i det genomsnittliga antalet steg som togs under de båda tillfällena. Testdeltagarna tog 29 % fler steg under lektionen med musik. Även när gruppen delades upp i två stycken testgrupper så framkom signifikanta resultat som visar att musiken ökar den genomsnittliga aktiviteten inom grupperna. Dock så var det ingen större skillnad i vilken puls testdeltagarna hade under testerna. Analysen av resultatet visade även att testdeltagarna upplevde en signifikant skillnad i hur rolig de tyckte att lektionen var och hur aktiva de kände sig under lektionen med musik.

 

Slutsats

Att musiken ökade testdeltagarnas aktivitet, mätt med stegräknare, har fastställts. Det var ett signifikant högre resultat på genomsnittsantalet i tagna steg under lektionen med musik gentemot under lektionen utan musik. Samma sak gällde för testdeltagarnas upplevda aktivitet under lektionerna och ifall de upplevde lektionen som rolig. Det vi också kunde se var att andra testtillfälle som klasserna genomförde tenderade till att ge ett lägre resultat på de områden som vi undersökte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)