All inclusive hotell     ”All inclusive är bättre fast ändå sämre”

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Författare: Miriam Löfgren; [2012]

Nyckelord: hotell; miljöpåverkan; turism; lokal turistnäring;

Sammanfattning: Inledning: All inclusive är ett koncept som på senaste år blivit mycket populärt och många resebolag erbjuder idag resor med All inclusive. Men det finns också en del negativa aspekter till dessa resor och de handlar bland annat om påverkan på miljön, den lokala turistnäringen och hur villkoren är för de anställda på hotellen med All inclusive.Syfte: Syftet med studien är att undersöka All inclusive och dess påverkan på olika parter så som gästen, personalen, resebolagen och lokala näringsidkare. Frågeställningen som ställts är hur de olika aktörerna upplever All inclusive i förhållande till den lokala turistnäringen, ekonomi, arbetskraft och påverkan på miljön.Metod/material: I studien tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att samla material till att besvara studiens syfte. Intervjuerna gjordes med sex stycken personer, varav två gäster som bodde på All inclusive, en vanlig gäst samt en reseledare, en lokal restaurangägare och en lokal guide. Intervjuerna tog plats i Turkiet och Egypten.Resultat: Resultaten visar att aktörerna upplever och påverkas olika av All inclusive. Det framkommer tydligt att konceptet har bidragande faktorer av både positiv och negativ karaktär. Det finns skillnader mellan All inclusives påverkan i de två länder där studien genomfördes men också likheter.Slutsats: Om det ska bli en förändring så att All inclusive inte får en negativ påverkan på den lokala turistnäringen, miljön och turismen så måste ansvar och medvetenhet införas bland alla parter i rese- och turistbranschen som kommer i kontakt med konceptet. Det måste även finnas en vilja bland aktörerna att agera på sätt som inte enbart gynnar dem själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)