Den svenska militära karriären : Konsten att befordras till sin inkompetens

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Enligt svenska försvarsmakten är den militära professionen under ständig förändring. Stora förändringar sker frekvent inom Försvarsmakten som organisation och kommer i förlängningen leda till nyttiga erfarenheter och kunskaper i framtiden. I sak är detta självklart men det finns även fler faktorer som vi ser mer troligt har större påverkan, exempelvis karriärmodellens utformning, metoder vid rekrytering, uppföljning av samhället och dess värderingar, förändringar och utvecklingar som sker inom teknik, inlärningsstilar och förväntningarna från de nya kommande generationerna. Nuvarande karriärmodell avseende taktiska officerare i den svenska försvarsmakten belönar avancemang och inte fördjupade kunskaper. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vetenskaplig litteratur avseende militär karriär med fokus på den svenska försvarsmaktens karriärmodell. Till syftet valdes följande frågeställningar: Vilka teoretiska aspekter finns för en karriärmodell? Hur påverkar karriärmodeller taktiska officerare? Vilken teoretisk bärighet har den svenska försvarsmaktens karriärmodell? Metod: Denna studie är en kvalitativ systematiskt litteraturstudie med latent innehållsanalys som har genomförts med ett induktivt arbetssätt. Analysens metod inkluderade också det hermeneutiska perspektivet, där insamlad data sammanfördes till allmänna principer. Det organisationsteoretiska perspektivet valdes för att beskriva, förenkla och tydliggöra fenomenet med karriärmodell. Som källmaterial har internationella och svenska vetenskapliga artiklar samt böcker använts.    Resultat: I den undersökta litteraturen fanns flera faktorer som påverkade den militära karriären och dess karriärmodell, både nationellt och internationellt, såsom komplexitet i officersrollen, hur olika karriärmodeller ser ut idag, utvecklingen av karriärmodeller och karriärplanering samt att HR-funktionen i en organisation bör ta ett större ansvar. Det framkom också att en mer mångfacetterad karriärmodell kan komma att gynna en organisation i det längre perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)