Palliativ omvårdnad som lindrar lidandet av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård – sjuksköterskors upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ett stort antal patienter med cancer kommer få palliativ vård under en längre tid.Sjuksköterskor kommer att möta många palliativa patienter med cancer som vårdas till livetsslut inom slutenvården. Det finns modeller för hur man arbetar med personcentrerad palliativvård för att lindra lidande. Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och kanorsaka lidande till följd av en förändrad självbild hos de patienter som drabbas. Kroppsbildenär den del av självbilden som syns utåt och kroppsliga förändringar i såväl utseende somfunktion är ofta påtagliga hos patienter med en cancersjukdom. Det saknas studier som visarsjuksköterskors upplevelser av att lindra lidandet av en förändrad självbild inom palliativvård. För att kunna kvalitetssäkra omvårdnad måste möjligheter och hinder uppmärksammas.Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att skapa förutsättningar för en palliativ vårdsom lindrar patientens lidande av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård. Metod:Studien har en kvalitativ design med innehållsanalys och är en empirisk studie med ettinduktivt förhållningssätt. Att lindra lidande är den omvårdnadsteori som ligger till grund förstudien. Data har samlats in genom intervjuer med semistrukturerade frågor. Samtliga 6sjuksköterskor som tillfrågades blev intervjuade. Sjuksköterskorna har varierande åldrar ochhar olika erfarenhet av palliativ vård och onkologisk vård. Resultat: Resultatet visar trekategorier, Identifiera självbild och vårdförlopp, Att minska lidande av ett förändrat utseende,Stöd mot praktiska och sociala funktionsnedsättningar. Det krävs kunskap, erfarenhet och tidför att minska lidandet av en förändrad självbild vilket många gånger saknas. Sjuksköterskorupplever att vårdens fokus läggs på symtomlindring vid livets slutskede och patientenssjälvbild sätts inom parantes. Slutsats: Det finns framtagna modeller för att patientenssjälvbild ska lyftas vilket gör att personen bakom sjukdomen kommer fram men dessa är intetillräckligt implementerade i slutenvården. Sjuksköterskor önskar få mer kunskap omsjälvbildens betydelse inom palliativ vård samt upplever tidsbrist som en begränsande faktorför att kunna lyfta fram patientens självbild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)