Lämna kriminaliteten: en kvalitativ studie av avhopparverksamheten sociala insatsgruppen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Avhopparverksamheter finns till för att hjälpa individer som står inför vägvalet att antingen fortsätta vara kriminell, eller göra vad som krävs för att ändra sin livsstil. Det önskvärda för många är att bo i ett laglydigt samhälle och avhopparverksamheter är idag en viktig del i arbetet för den ambitionen. Men frågan är hur dessa verksamheter arbetar i praktiken, med de människor som kan ses stå utanför civilsamhället. Den här studien avsåg undersöka avhopparverksamheten sociala insatsgruppen, SIG, som arbetar med kriminella som vill skapa sig en ny livsstil, med syftet att generera en inblick i arbetet. För att besvara frågeställningarna som grundas i hur SIG:s processer ser ut för klienterna användes en kvalitativ metod genom intervjuer. De SIG-arbetsgrupper som denna studie utgick från var Malmö stad, Stockholm stad och Eskilstuna kommun. Resultatet visade att arbetssättet utifrån ett sociologiskt perspektiv baserades på motivation och hjälp med att bryta stigman, för att ändra på den kriminellas livsstil. Fokuset på att motivera den kriminella individen att fullfölja processen är ett arbete som förklaras med hjälp av Turners (1988) motivationsprocessmodell. Processen att lämna den kriminella livsstilen förklaras även med hjälp av role-exit, en teori skapad av Helen Rose Fuchs Ebaugh som utvecklar de stadier som individen går igenom för att skapa en ny roll för sig själv. Studien kan ses som ett inledande arbete inom ett område som kan vara av stort intresse vad gäller det brottsförebyggande arbetet i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)