Jäv vid betygssättning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker jävsreglernas tillämpning vid betygssättning i grund- och gymnasieskola med enskild och kommunal huvudman. De betyg en elev erhåller kan ha stor betydelse för elevens framtidsutsikter, främst för möjligheterna till vidare studier. Därför är det av stor betydelse att betygssättningen är rättvis och att läraren som beslutar om betyget gör betygsbedömningen på ett sakligt och opartiskt sätt. Avseende betygssättning i fristående skolor finns det dock inga tillämpliga jävsregler som garanterar lärarens opartiskhet. I kommunala skolor gäller kommunallagens jävsregler på betygssättningen. Vid betygssättning i grund- och gymnasieskola kan olika situationer uppkomma där den betygssättande läraren är jävig. Medan sakägar- och intressejäv generellt inte kan inträffa vid betygssättning i grund- och gymnasieskola omfattar generalklausulerna ett antal olika situationer. Det avgörande för bedömningen om jäv föreligger eller inte blir i dessa fall de individuella omständigheterna. I kommunala skolor där jävsreglerna är tillämpliga utgör reglerna såväl krav på lärare och rektor att beakta och undvika situationer där jäv är för handen som riktlinjer för att kunna upptäcka och undvika sådana jävssituationer. I fristående skolor förloras denna möjlighet och trots att regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet är tillämplig riskerar avsaknaden av tillämpliga jävsregler att ha negativa följder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)