"Skriv som det låter" : En beskrivning av talets påverkan på det tidiga skrivandet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om elevernas talspråk påverkar det tidigaskrivandet. Våra insamlingsmetoder är dels en enkätundersökning, dels en elicitering. Videnkätundersökningen deltog flera lärare. Lärarna kommer från två olika orter, Västerås ochStockholm, vilket även eleverna gör som har deltagit. Eleverna som deltog vid eliciteringen går iårskurs 1 och 2. De fick skriva ner enskilda ord efter att vi visat bilder på olika föremål. Detta ser visom elicitering, eftersom vi bad om att få något skrivet av eleverna. I resultatet har vi jämförtelevernas svar utifrån vilken ort de kommer ifrån och även utifrån ålder på eleverna, för att på såsett kunna se vilka skillnader som kan finnas mellan eleverna i Västerås och i Stockholm. Resultatetvi fick var att fler elever i Stockholm än i Västerås stavade med ett e-grafem där skrivreglernakräver ä-grafem.Sedan har vi även jämfört elevernas stavningsvarianter med de svar vi fick från de olika lärarnavid enkätundersökningen som handlade om elevers tidiga skrivande. Enkätsvaren styrker även detvi såg i eliciteringen med eleverna. Lärarna framhåller att eleverna skriver som orden uttalas, menatt stavningen löser sig med tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)