FAKTORER SOM PÅVERKAR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET I FÖRSKOLAN

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är att undersöka och skapa en större förståelse för rektors/förskollärares/ barnskötarnas erfarenheter av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I fokus är vad som har genomförts i praktiken, vilka utmaningar och möjligheter de verksamma möter samt vilket stöd de har i det kollegiala arbetet samt av gällande styrdokument i förskolan.Teori:Studien utgår från Illeris (2015) teori om lärande. Illeris intar en holistisk syn vilket innebär att alla delar samverkar till en helhet. Den andra teorin är praktik arkitektur, där teor.in används för att skapa en förståelse för utbildningpraktiken och tolka förskollärares/ barnskötares och rektors förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet. Teorin bidrar till analys av hur yttre och inre arrangemang hindrar eller möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete.Metod:Eftersom jag vill undersöka hur förskolans personal erfar det systematiska kvalitetsarbetet utgår uppsatsen från en kvalitativ hermeneutisk ansats. Detta är en tolkande ansats vilket jag ser som relevant för analys av insamlad empiri eftersom jag söker efter en fördjupad förståelse. Den hermeneutiska cirkeln används eftersom den bidrar med förståelse för helheten genom att se till delarna.Resultat:Resultatet är komplext och det tyder på att det systematiska kvalitetsarbetet är ett komplext uppdrag som tar tid att implementera. Förståelsen kring det systematiska kvalitetsarbetet bottnar i att ledarskapet har en stor inverkan på hur utbildningspraktiken utvecklas. I sammanhanget är det ledarens syn på det systematiska kvalitetsarbetet som blir en avgörande faktor. Arbetslagets sammansättning och utbildningsnivå påverkar också. Utbildningspraktiken är i ständig rörelse beroende av arrangemangen. Förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet har uppkommit till stor del genom inläst litteratur och kollegialt lärande. Studien påvisar att pedagogernas förkunskaper om dokumentation speglar synsättet på ett systematiskt kvalitetsarbete. Studiens syfte har uppnåtts på ett gediget sätt där frågeställningarna besvaras med en eftertanke: Vad handlar det om egentligen?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)