Adopterade och identitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Marielle Månsson; [2012]

Nyckelord: adopterade; identitet;

Sammanfattning: Abstract Månsson Marielle 2011. Adopterade och identitet Syftet med undersökningen är att studera hur internationellt adopterade ungdomar ser på sin identitetsutveckling under skoltiden, särskilt under grundskolans senare år. Frågeställningarna är: ' Hur upplever internationellt adopterade ungdomar att deras utseende påverkar självbilden? ' Hur ser de på sitt identitetsskapande under skoltiden? ' Vilka tankar under skoltiden hade internationellt adopterade ungdomar kring sitt ursprung? I den tidigare forskningen nämns det att internationellt adopterade ungdomar ofta känner sig som svenskar men på grund av sitt icke-vita utseende kan de ses som icke-svensk av andra individer i samhället. Det är vanligt att den adopterade känner sig bristfällig, underlägsen och ful på grund av sitt utseende. Men detta är något som urvalsgruppen inte har bekräftat. Metoden som används i undersökningen är kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex personerna. Dessa är mellan 20-30 år och adopterades från olika länder, de växte upp på olika platser i Sverige. Resultatet av undersökningen visar att intervjupersonerna har det bra idag och att de inte tänker så mycket på sitt utseende eller att de skulle vara annorlunda. Deras upplevelser från skoltiden är blandad, vissa av intervjupersonerna hade en riktigt bra tid med vänner som accepterade dem för vilka de var, medan vissa av intervjupersonerna hade en sämre tid. De hade svårt att hitta sin identitet, med svåra funderingar som följd, och detta gjorde att de hade svårt att hinna med i skolan. Nyckelord: internationellt adopterad, identitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)