Exponera mera : marknadsföringsknep i livsmedelsbutik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Titel: Exponera mera – marknadsföringsknep i livsmedelsbutik

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

Författare: Therese Eriksson och Madelene Olofsson

Handledare: Lars-Johan Åge

Datum: 2011-01

Syfte: Syftet med studien är att se hur butiker inom dagligvaruhandeln exponerar sina varor och om det skiljer sig mellan små och stora butiker.

Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie och de företag som undersökts är livsmedelsbutiker i olika storlekar. Alla är de dock del i livsmedelskedjor. Studien har genomförts med hjälp av fyra personliga intervjuer med personer i någon form av ansvarsställning i livsmedelsbutikerna.

Resultat & slutsats: Marknadsföringsmixen (fyra p:n) det vill säga plats, påverkan, produkt och pris, är ett marknadsföringsverktyg som handlare använder sig av inne i butikerna. Exponering i olika former är påverkansmetoder som är väsentliga för att få kundernas uppmärksamhet.

I studien har det framgått att marknadsföringsverktyg används i stor utsträckning av livsmedelskedjorna. Olika former av exponering, skyltning samt olika val av reklam, såsom utskick av reklamblad och deras utformning, används mycket medvetet.  Skillnader mellan de större och de lite mindre butikerna har noterats, särskilt avseende vilken typ av kundstock de har . Sättet att presentera varor samt använda sig av reklamblad, skyltning och dylikt skiljer sig därför något beroende på den typ av kunder som butiken skall locka till sig.

Förslag till fortsatt forskning: Det kan vara intressant att titta på hur uppbyggnad av andra butiker ser ut, exempelvis klädbutiker, elektronikbutiker och så vidare. En annan intressant idé kan vara ett titta på uppbyggnaden av e-butiker, vilka står för en allt större del av marknaden idag. Bland annat kan det vara intressant att undersöka hur sidlayout ser ut och hur färger kan användas för att påverka försäljningen.

Uppsatsens bidrag: Om man ska öppna en livsmedelsbutik och inte har någon tidigare erfarenhet så kan det vara bra att ta del av informationen för att få en bild av det omfattande arbete som krävs för att få rätt varor att synas och rätt varor att säljas. Uppsatsen kan även vara en grund för vidare studier inom samma ämne.

Nyckelord: Marknadsföring, livsmedelsbutik, exponeringsformer, marknadsföringsmixen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)