Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. Det finns flera överväganden att göra vid denna överlåtelse. Av dem är formen för överlåtelsen, alltså gåva eller köp, av avgörande karaktär både för inledande ekonomisk ställning för de olika intressenterna och för utvecklingen av deras tillgångar över tid. Föreliggande arbete syftar till att utreda hur tillgångarna för de olika intressenterna utvecklas över tid beroende på hur överlåtelsen genomförs samt hur tillgängliggjorda likvida medel inledningsvis placeras. Därmed skall en hänvisning göras till vilken överlåtelseform som är lämpligast för intressenterna, samt de faktorer som identifieras som avgörande för förmögenhetsutvecklingen diskuteras. Exempel på dessa är erhållet avdragsunderlag, skattesatser, placeringsalternativ och ingångsvärden. I studien konstrueras en beräkningsmodell för de olika överlåtelsealternativen och parametrarna. Där beräknas det diskonterade nuvärdet av framtida inbetalningar från skogen, samt simuleras värdeutvecklingen för och avkastningen från intressenternas alternativa placeringar. Beräkningarna syftar till att dels kunna jämföra de tre intressenternas tillgångsutveckling var för sig, dels samlat inom familjen. Ett antagande görs att det är gynnsamt med en totalt sett så god utveckling som möjligt. Vidare undersöks huruvida intressenternas andelar av den samlade förmögenheten övertid ändras inbördes. En litteraturgenomgång genomförs för orientering inom ämnesområdet. Med hjälp av besluts- och investeringsteori, intressentteori och triple bottom line analyseras resultaten. Modellen tillämpas på ett fallföretag från Bergslagen, som på grund av storlek och belägenhet har ansetts representativt för svenska familjeskogsbruk. Intressenterna har baserats på en genomsnittlig familjekonstellation, med två barn. Beräkningen av utvecklingen av skogskapitalets värde såväl som alternativa placeringars värden bygger på historiska data. Alternativa placeringar föreslås och jämförs, i form av bostad på olika platser i landet, fonder och aktier, med förändrad risk beroende på viktning av portföljen. Slutsatserna visar att gåva i de allra flesta fall utgör den gynnsammaste överlåtelseformen för alla intressenter, var för sig och samlat. Emellertid finns undantag beroende på specifika omständigheter. Vidare konstateras att avgörande för samlad förmögenhetsutveckling är de investeringar intressenterna väljer att göra. För detta får också tidpunkten då överlåtelsen görs betydelse. Andra faktorer befinns vara av jämförelsevis ringa betydelse. Studiens tillämpning är inom de praktiska överlåtelserna av skogsfastigheter inom familjen, som underlag för beslut gällande former och investeringar. Betonas skall att omständigheterna för de enskilda fallen får avgörande betydelse och att överlåtelsens utformning måste anpassas därefter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)