Den medvetna och motsägelsefulla influencern: En kvalitativ studie av influencers framställning i förhållande till resande och miljömedvetenhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Influencer marketing är en marknadsföringsmetod vars utveckling skett i explosionsartad framfart till följd av den moderna digitaliseringen. Studien syftar till att undersöka och analysera influencers självframställning inom denna omåttligt populära marknadsföringsform. Studerade teman är dels sponsrat resande och dels uttryck för klimatkompensering. Två motsägelsefulla budskap vilka, i form av blogginlägg, först analyserades retoriskt med avsikt att synliggöra huruvida influencers i sin självframställan använder verktygen ethos, logos och pathos samt stilfigurer. Därefter analyserades inläggen utifrån praktiken impression management, vilken inkluderar fyra komponenter för hur en avsändare kan påverka mottagarens uppfattning om avsändaren. Resultatet av analysen visade att influencers i högsta grad kommunicerar retoriskt och använder sig av komponenter inom impression management inom både de teman som studerats. Det ligger med andra ord strategiska avsikter bakom deras budskap. Resultatet av studien främjar viss förståelse för effektiviteten i influencer marketing genom att delge hur retorik och komponenter inom impression management kan underlätta influencers avsikt att influera. Därutöver belyser resultatet potentiella implikationer som skulle kunna följa av influencers motsägelsefulla självframställning. Dessa motsägelsefulla budskap riskerar att minska influencernas tillförlitlighet eftersom de äventyrar dess auktoritet. Vidare kan det faktum att antalet inlägg avseende klimatkompensation är betydligt färre än de rörande sponsrat resande innebära att effekten av de klimatkompenserande meddelandena försämras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)