En anpassad grön utemiljö för tonåringar med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta kandidatarbete undersöker hur en plats på bästa sätt kan anpassas för tonåringar som lider av psykisk ohälsa. Arbetet har dels fokuserats på att analysera litteratur som är av relevans för ämnet och dels på att ta fram fakta om tonåringar med psykisk ohälsa och deras behov i utemiljön. Litteratur som också varit användbart i mitt arbete berör utemiljöer och dess påverkan på vårt mående. Undersökningen om vad som är viktigast för den specifika målgruppen, har använts för att ta fram ett gestaltningsförslag för den gröna utemiljön vid Barn och ungdomspsykiatrin i Lund. Vid framställande av en hälsoträdgård, är Patrik Grahns och Kaplan och Kaplans teorier relevanta, såväl som Anna Bengtssons ”zonkarta”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)