Hälsofrämjande arbete med patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa ses idag som ett folkhälsoproblem. Många patienter söker sig i första hand till distriktssköterskor i primärvården för dessa hälsoproblem. Syfte: Att belysa de faktorer av betydelse i det hälsofrämjande arbetet för patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa. Metod: En integrativ litteraturstudie med granskning och analys av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar samt artiklar som utgjorts av mixad metod. Analysen har följt en stegvis analys som utmynnat i att textenheter med liknande innebörd bildat kategorier och underkategorier. Resultat: Studien baseras på 16 vetenskapliga artiklar och resulterade i två kategorier: betydelsen av fysiska faktorer och betydelsen av psykologiska faktorer som berör olika hälsofrämjande metoder och insatser. Sammanfattningsvis kan patienter i primärvården som besväras av stressrelaterad ohälsa bemötas av distriktssköterska som ger vägledning och rådgivning. Patienter kan sedan implementera dessa råd och stöd i sin vardag för att minska sin upplevda stress. För att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot stressrelaterad ohälsa behöver distriktssköterskan nationella riktlinjer och ökad utbildning inom området. Denna litteraturstudie skulle kunna ligga till grund för vidare forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)