Global Playground : En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier 

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Sammanfattning Datum   2021-01-21 Nivå   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare Anna Droga  Sara Hamrin  Alma Olsdotter   940725   970430   960817 Handledare Kerstin Nilsson Nyckelord Born Global, Internationalisering, Nätverk, Sociala medier, Mäklarbranschen Titel  Global Playground  En kvalitativ fallstudie om hur två Born Globals företag uppfyller sin vision att bli internationella med hjälp av nätverk och sociala medier.  Forsknings    Hur använder Born Globals nätverk som en resurs under etableringsåren? frågor                 Hur använder Born Globals digitala redskap i form av sociala medier för att  skapa sociala medier band under etableringsåren? Syfte  Studien syftar till att öka förståelsen för hur Born Globals använder sig av  sociala medier och nätverk under etableringsåren. Närmare ska studien undersöka hur användning av nätverk utvecklas, samt hur nya nätverk nås.  Studien ämnar bidra med ökad kunskap om användning av nätverk och sociala medier som resurs, för att underlätta etablering för andra Born Globals inom mäklarbranschen och tjänsteföretag.  Metod  Studien är en kvalitativ fallstudie som använder sig av tematisk analys. Fem  semistrukturerade intervjuer har ägt rum med totalt två företag. Empirin har transkriberats och kodats för att få fram två teman; Nätverk och Sociala medier.  Slutsats Slutsaten är att entreprenörer som startar Born Globals besitter kunskap och  kontaktnät redan vid etablering. Det framkom att företagens definitionen av starka och svaga band inte stämmer överens med teorin, det medför att det möjligen finns ett behov att utveckla en ny typ av band. Angående sociala medier är det essentiellt verktyg där olika typer av användare kan nås. Företagen tillämpar olika strategier beroende på om de strävar ett kort- eller långsiktigt resultat. En viktig aspekt var emotionellt innehåll på sociala medier. Ett intressant samband mellan nätverksteorin och sociala-medier band framkom. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)