Du är ingen riktig man : En studie om socialarbetares arbete med män som utsatts för relationsvåld ur genus-, maskulinitets- och hegemoniperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Du är ingen riktig man - En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar med män som utsatts för våld i nära relationer och hur de hanterar föreställningar som finns i samhället om män Författare: Camilla Andersson Bonnevier och Helena Norström Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp Vt 2012                                                     Sammanfattning Studien handlar om våld mot män i nära relationer och syftet är att undersöka hur föreställningar om män som finns i samhället påverkar socialarbetares tankar och agerande i mötet med våldsutsatta män. En kvalitativ metod har använts och sex intervjuer har utförts. De teoretiska utgångspunkterna är genus, maskulinitet och det hegemoniska perspektivet. Resultatet framhäver att respondenterna är medvetna om de föreställningar som finns i samhället. Detta är något som de måste förhålla sig till i mötet med de utsatta männen. De föreställningar som finns angående män som blir utsatta för våld i nära relationer är även något som kan påverka män, exempelvis genom att skamkänslor uppstår i samband med att männen ska söka professionell hjälp. Vi har även valt att titta på hur socialarbetarna arbetar och vad det är som primärt styr deras arbete. Nyckelord: genus, hegemonisk maskulinitet, offerrollen, socialt arbete, utsatta män och våld i nära relationer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)